Apysa ha'e yvypóra ha mymbakuéra akã pehẽngue ohendu hag̃ua oje'éva ha oĩkóva ijerére,[1] umi mymba okambúva (yvypóra ijapytépe) oipuru ijapysa oguereko hag̃ua equilibrio omýivo. Jaikuaave hag̃ua yvypóra apysa rehegua, ikatu ñambovo mbohapy vore rupive: apysa okapegua, apysa apyte ha apysa pypegua.[2]

Apysa

Ñehendu ningo mba'e tuichaitéva upéicha oiko hína: peteĩhápe oike pe mba'epu nambíre ha oguahẽ apysakuápe, mokõihápe oiko mba'epúgui mba'e hajyguéva amo apysa pypeguápe, mbohapyhápe umi "mba'e hajyguéva" oho apytu'ũme pe tajygue ñehendurã rupive, ha upéicha ikatu jaikuaa pe ñahendúva.[3]

Mandu'apy jehaijey

Joajuha jehaijey

  •   Wikimedia Commons oguereko ta'ãnga Apysa reheguaCommons.