Ta’ãngamýi

(Ojegueraha jey Ta'angamýi guive)

Ta'angamýi ha'e peteĩ mba'eporã japova'erã ta'ãnga omýiva. Auguste ha Louis Lumière ojapoakue ta'ãngamỹi 1895-pe, Parĩpe.

Oikatu pa'ũndy mbohapy: Japo-raẽ, japo ha japo-rire.