Takamby irundyjoja

Takamby irundyjoja ha‘e pateĩ ysaja va'ekue oguereko joja irundy ykekuera, ypýpe omoha'anga takambynguera jahai kare´ỹ ojehegui.

Takamby irundyjoja