Tumby hína mymba ha yvypóra ijatukupe pehẽngue guyvéva, yvypórape ha umi ka'i guasúpe tumby iguasuve ha imokõi, hete pehẽnguemi apu'a ha ro'o anambusu, oipytyvõ oku'e porãve hetyma ha oguapy porãve hag̃ua. Ipa'ũme oĩ tevi.

Kuña ikamapu'ã ikáma mbytépe.

JoajuJehaijey

  •   Wikimedia Commons oguereko ta'ãnga Tumby reheguaCommons.