Ku'asã mbyjajerepegua

Ku'asã yvorevapegua ha'e oimeraẽ kora yvytimbo térã yrypy'a ojeréva umi yvoreváre. Ja'yvo oguereko heta ku'asã yvorevapegua, Jarýi, Yvaja ha Yrarýi oguereko ku'asãkuéra avei.

Pe ku'asã "F" Ja'yvopegua.

Ambue TendaJehaijey