Ao ao

(Ojegueraha jey Ao Ao guive)

Ao ao ha'e hína Tau ha Kerana memby ñemoñare poteĩha, mombe'ugua'ukuéra guarani mbo'épe. Oje'e niko Ao ao oikoha kure ka'aguýicha, aty-atýpe oñondive, ha oikoha yvypóra ro'óre. Upévare oiko tapia ko'ãva rapykuéri.

Ao ao

Mombe'u jehaijey

Ao Ao ha'e ojogua ovechápe ha iñaka katu ojoguave kure akãme. Ko téra Ao Ao ou pe ikue'i ojehenói háicha ao-ao-ao. Avéi kóva ha'e peteĩ mymba ho'úva yvypóra, heta imemby ha'éicha iñarõ. Upéva noikotevẽi peteĩ irũ rehe oñemuña haguã. Upéva ha'e yvytykuéra Paraguái pegua jara.

 
Ao ao joguaha

Ao ao ojogua ovechape ikatu hag̃ua ombotavy yvypórakuerape ha ho'u haguã chupekuera. Avei imbareteterei katupy oity yvyra akã haeño'ite ha ojejapíramo ichupe mboka nomanói-jey, hatĩ haimbe ha ipuku. Oĩ ramo ojupíva yvyra rakãre ani hag̃ua Ao ao ho'u chupe, ko'ãva oñemoĩ pe yvyra rapo oity hag̃uaicha pe yvyra ha upéicha ho'u pe yvate oĩvape. Mbokaja ojupívare katu mba'eve ndojapói, ko'apy ovendesi chupe kuri Tupã hake pevá ogue omongaru kuri mitã'í Hesupe pe'a oguatavo umi tape Ehítope.

Ehecha avei jehaijey