Kurupi ha'e Tau ha Kerana memby pohá. Ha'e ndajeko peteĩ karia'y karape'i oikova asajepyte ka'aguýre kañyhápe. Oikóje okape oha'arõ mitãkuña osẽva asajerei hógagui.

Sapy'ánte kuñatai ojejuhu ramo Kurupindi, tuichaiterei oñemondýi ohechágui karia'y karape hete ha ipiru karãpáva. Ndaipóri kuñataĩ okañyse'yva ohechávo karia'y vaiete. Tuicha py'a tytýipe okañyse hesa renondégui. Kurupi ojaará'ara katuete ha ogueraha ka'aguy hesakahápe kapi'ipe hovyũ ha hyakuãvyreiva ári arairõ ombotarova térã ojuka peve. Kurupi oguereko tembo tuichaitereíva ha ipukuetereíva oliáva iku'are. Kurupi ha'e peteĩ ava tie'ỹ (atrevido).